قنبر دان السعري باتو

  • شعر - پارادوکس های روحی

    آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین. چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین. نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند. نه همین در غمت اینگونه نشاند. با تو چون دشمن دارد سر جنگ.

    أعرف أكثر
  • شعر - پارادوکس های روحی

    آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین. چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین. نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند. نه همین در غمت اینگونه نشاند. با تو چون دشمن دارد سر جنگ.

    أعرف أكثر